Om Bearcom

 

 

Personuppgifter

Vi finns i Göteborg och riktar oss mot företag och organisationer i hela Sverige.

Kontakta oss på 031-65 35 60 eller info@bearcom.se.

 

Anders Carlssons gata 14
417 55 Göteborg.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Bearcom:s produkter och tjänster. 
Därför har vi upprättat denna sida, där vi bland annat beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Bearcom AB (nedan kallat Bearcom) strävar efter att erbjuda tjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter.

Bearcom arbetar aktivt med att skydda sina nät och tjänster. Vi har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Till exempel loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk.

Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som du som kund lämnar till oss. Bearcom har mycket strikta regler för de anställda som har tillgång till databaser med användarinformation och till de servrar som producerar våra tjänster. Vi kan dock inte alltid garantera att det inte uppstår förluster, missbruk eller förändringar av informationen, men vi arbetar aktivt för att förebygga att sådana händelser skall inträffa.

Personuppgiftsbehandling

Bearcoms behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) och vad som stadgas i nya lagen GDPR som ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål

Inom Bearcom sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Bearcom i samband med tecknande av abonnemang, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att Bearcom skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Bearcom skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Bearcom AB, org.nr 556512-5068, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Bearcom.

Utlämning av uppgifter till annan

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Bearcom samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Bearcom. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra Bearcom eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av Bearcom.

Utlämning av kataloguppgifter sker till katalog- och nummerupplysningsföretag enligt vad som stadgas i lagen om elektronisk kommunikation 6 kap 15 och 16 §§ samt för marknadsföringsändamål. Hänsyn tas givetvis till vad lagen stadgar om tystnadsplikt för dem som helt eller delvis återkallat sitt samtycke enligt de allmänna villkoren till sådan utlämning.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, i köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna används av Bearcom som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser.

Spärr mot marknadsföring

Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till:

Bearcom AB

Anders Carlssons Gata 14

41755 Göteborg

Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn, personnummer och ev abonnemangsnummer.

Registerutdrag

Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Bearcom behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Bearcom AB

Anders Carlssons Gata 14

41755 Göteborg

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Bearcom.

Hantering av elektroniska meddelanden

Innehållet i meddelanden och samtal som förmedlas genom Bearcom tjänster behandlas normalt inte på mer sätt än vad som krävs för att förflytta det från avsändare till mottagare. Men i kampen mot spam och spridningen av virus har vi vidtagit vissa försiktighetsåtgärder för att skydda både vårt nät och dig som användare. Med hjälp av filter kan vi idag analysera och sortera både in- och utgående e-post för att se om de innehåller spam eller skadlig kod.

Alla e-postmeddelanden som innehåller virus och landar på våra e-postservrar kastas direkt. På samma sätt ser våra filter till att stoppa alla spam-mejl som skickas från våra utgående e-postservrar. Du kan, om du vill, stänga av det spamfilter som sorterar din inkommande e-post.

Övrigt

Bearcom äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.bearcom.se.